Adatvédelmi tájékoztató

HomeAdatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Dobsa Mónika, egyéni vállalkozó (a továbbiakban: „Adatkezelő”) az alábbi tájékoztatást nyújtja azon személyek személyes adatainak kezeléséről, akiknek a személyes adatai a Dobsa Mónika, egyéni vállalkozó által üzemeltetett www.lakberendez.com honlapon keresztül az Adatkezelőhöz eljutnak.

Jelen tájékoztatás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen (a továbbiakban: Infotv.) és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 (EU) rendeleten (a továbbiakban: Rendelet) alapul.

Mielőtt hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatást!

  1. Az Adatkezelő és képviselőjének kiléte és elérhetőségei

Az Adatkezelő
neve: Dobsa Mónika, egyéni vállalkozó
székhelye: 2310. Szigetszentmiklós, Rév út 53/b.
nyilvántartó: Pest Megyei Kormányhivatal által nyilvántartott (38929490 Ny.sz.)

adatvédelmi képviselője: Dobsa Mónika
elérhetősége: 06/30-288-02-98

 

  1. A személyes adatok kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő az érintettek adatait abból a célból kezeli, hogy az érintettel a kapcsolat felvegye, megbízás, szerződés szerinti vállalást teljesítse, illetve kötelezettsége szempontjából számlázási információkat az adózásról szóló törvények szerint teljesítse.
Az Adatkezelő az adatokat az érintett hozzájárulása alapján kezeli, melyet az érintettek az Adatkezelő részére adnak meg.
A személyes adatok kezelésének időtartama az érintett hozzájárulásának visszavonásáig szól. Az adatkezelés időtartamának lejártát követő napon az Adatkezelő a személyes adatokat – a jogszabályi kereteken belül – megsemmisíti.

 

III. Az érintett személyes adatok kategóriái

Az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli a jelen tájékoztatásban foglaltak szerint:
– név, cégnév
– telefonszám
– e-mail cím

– számlaszám

 

  1. Adatfeldolgozók

Dobsa Mónika, egyéni vállalkozó,

Adózásról szóló törvény szerint könyvelő.

 

  1. Az érintettek jogai

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti az érintett adathordozhatósághoz való jog. Kérelmét a lakberendezo@lakberendez.com e-mail címen jelezheti.
Az Adatkezelő a jelen tájékoztató szerinti információkat, valamint az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja.

 

Amennyiben a kérelem az adózásról szóló törvényeket érintenék, úgy a törlés megtagadható.

Kérjük, vegye figyelembe, amennyiben a személyes adatai törlését kezdeményezi, az Adatkezelő a kért személyes adatokat haladéktalanul törli, így előfordulhat, hogy az adatkezelés célja teljesítése érdekében nem tudja a szükséges lépéseket megtenni.

  1. Panasz

Amennyiben az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a jogszabályokat, az érintett bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, www.naih.hu) is fordulhat.

 

VII. A személyes adatok forrása

A személyes adatok a Dobsa Mónika, egyéni vállalkozó által üzemeltetett www.lakberendez.com honlapon és/vagy, a lakberendezo@lakberendez.com e-mail címre érkező megkeresés, ajánlatkérés, szerződéskötés esetén kerültek megadásra az Adatkezelő részére.

 

Alkalmazandó: 2018. május25.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.